Основно Училиште Невена Георгиева Дуња

ООУ „ Невена Георгиева-Дуња“ во своето долгогодишно постоење е секогаш во чекор со современите текови во образованието, насочено  кон поквалитетна и поефикасна настава, кон јакнењето на професионалната автономија и на чувството на одговорност на наставникот, интезивирањето на процесите на самореализација на ученикот и се поактивната негова позиција во сопствениот воспитно-образовен развој, проширувањето и воспоставувањето на партнерски односи на субјектите во воспитанието и образованието, како и јакнење на социјализаторската улога воопшто на училиштето.

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФУНКЦИЈА НА ТИМСКАТА РАБОТА И ПОДДРШКА НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ