Подигањето на свеста за значењето на здравјето на колективот како предуслов за здрава индивидуа преку креативноста и иновативноста на детските умови. Сеопфатност на идејното решение со донирање на креативните изработки пропратена со кампања за нивна примена и цел, низ училиштата и градинките на општина Кисела Вода и пошироко. Резултатите од овој проект се одржливи, онолку колку што е големо значењето на колективното здравје на најмладата популација како предуслов за значењето на здравјето на секој поединец