Инклузивно образование

Реализација на наставата со користење на различни ИКТ средства за учење