Моето училиште ќе расте, ќе се развива, а со него и јас, додека не пораснеме во најголемо, во најубаво. Па можеби некој исто така светол ден, тоа училиште своите тајни ќе ги открие на моето, на твоето дете, а тоа пак твое, мое дете ќе напише збор на таа ширна зелена табла, испишана од тебе, од мене.

Љ. Поповска, ученичка

ООУ„Невена Георгиева – Дуња“ е основано од општина Кисела Вода со решение бр.280 од 26.2.1964 година. Изградбата на училиштето траела од 26.2.1964 до 10.8.1964 година. Започнувајќи од 1.9.1964 па до денес со успех и плодотворност воспитува и образува многу генерации. Првата учебна година започнала со 420 ученика, 22 наставника и 10 вработени од административен и технички персонал.

За почетоците на училиштето ги паметиме зборовите на наставничката по музичка култура Васка Сакоман, вработена во ова училиште уште првата учебна година: „По катастрофалниот земјотрес што го зафати градот Скопје, се тагуваше по изгубеното, но се мислеше и за новонастанатата состојба во градот. Скопје стана големо градилиште. Урнатините се расчистуваа, а насекаде никнуваа нови населби од шатори, монтажни бараки, привремено импровизирани живеалишта. Така се изгради и монтажното училиште „Невена Георгиева – Дуња“ – подарок од француската влада. Училиштето сеуште беше градилиште, без училишен двор, со расфрлан градежен материјал. Сето тоа требаше да се расчисти за да почнеме со настава. Со елан за работа и желба да се успее, за кратко време сето тоа го расчистивме…“

Бројот на учениците и наставниците растел заедно со растењето на населбата. Тој растеж достигнал кулминација во 1972 година кога бројот на учениците се зголемил на 1250, 44 наставника и 14 вработени како друг персонал. Со оваа бројка на ученици се појавил проблем за нормално изведување на наставата во однос на училишниот простор и затоа во близина било изградено училиштето „Кирил Пејчиновиќ“, така што преку 400 ученици преминале во тоа училиште. Од учебната 1988/89 до 2007 година кон нашето училиште е приклучено и подрачното училиште од с.Усје во кое работеле две комбинирани паралелки: I со III и II со IV со вкупно 46 ученика, два наставника и хигиеничар. Во 2008 година подрачното училиште е затворено така што наставниот кадар и учениците се префрлени во централното училиште.

Во учебната 2016/2017 година, како донација на владата на Република Македонија, наставата во училиштето започна во новоизградената зграда на училиштето, како цврста градба со современи материјално-технички услови за одвивање на воспитно-образовниот процес и задоволување на потребите на децата.